2018. gada 10. janv. Sorry, your browser does not support inline SVG.


Piesakies projektam HYPE SHIRT! Applications for HYPE SHIRT are open!

Piesakies jauno DJ/producentu un grafisko dizaineru apmaiņas projektam HYPE SHIRT programmā Erasmus+ /// Apply for young DJ/producer & graphic designer exchange HYPE SHIRT in programme Erasmus+

Vieta: Rīgas DJ skola, Ģertrūdes iela 3, Rīga, LATVIJA
Datumi: 2017. gada 15.-25. februāris
Valstis: Latvija, Igaunija
Dalībnieku skaits: 22 (11 LV, 11 EE)
Vecums: līdz 30 gadiem
Darba valoda: angļu

HYPE SHIRT ir jauniešu apmaiņas projekts par radošumu un kultūru caur mākslu un mūziku. Projektā aicināti piedalīties jaunie DJ, mūziķi, mākslinieki un dizaineri no Latvijas un Igaunijas. Apmaiņas laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, dalībnieki veidos T-kreklu dizainus un producēs katram dizainam piesaistītu skaņdarbu.

Tavs uzdevums, sadarbojoties ar citiem dalībniekiem, būs izstrādāt T-krekla dizainu un izveidot mūzikas skaņdarbu atbilstošu dizainam, tādējādi radot divu dažādu mediju konverģenci.

Dalībnieki piedalīsies:

 •     radošajās darbnīcas DJ un ierakstu studijās
 •     grafiskā dizaina un sietspiedes darbnīcās
 •     diskusijās
 •     lekcijās
 •     pētniecības pasākumos
 •     strādās jauktās grupās
 •     veidos skaņdarbu un T-kreklu dizainu publiskās prezentācijas pasākumu


Projekta mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību kultūras un mākslas jomā, veicināt jauniešu iniciatīvu un pašnodarbinātību radošajā nozarē, izmantojot neformālo izglītību, tādējādi sasniedzot Erasmus+ mērķus.

Apmaiņas laikā dalībnieki varēs ne tikai dalīties savās prasmēs, bet arī iepazīt viens otru un veidot kontaktus ar citiem māksliniekiem, DJ un mūziķiem. Radošajās darbnīcās kopā ar komponistu, latviešu dziedātāju un DJ Robertu Gobziņu un mākslinieci Patriciju Brekti dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar nozares speciālistiem. Izmantojot grupu darbu, diskusijas, radošās darbnīcas, prezentācijas un citas darbības, kas saistītas ar jaunāko tehnoloģiju un neformālās izglītības metožu izmantošanu, jaunieši varēs izpausties radoši un uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem. Šādas aktivitātes palīdz jauniešiem atrast jaunu hobiju vai pat karjeras iespējas.

T-kreklu apdrukas dizaina radīšana un dizainam atbilstošas ​​mūzikas komponēšana veicina fantāziju un loģisku domāšanu, stimulē diskusijas, liek iedziļināties faktos faktus, prasa analīzi un liek plānot procesu.

Dalība projektā ir BEZ MAKSAS un sedz:

 •     izmitināšanu Rīgā CHOMSKY RESIDENCE
 •     ēdināšanu restorānā DAILY
 •     visas projekta aktivitātes saskaņā ar projekta programmu


Youthpass sertifikāts, kas izdots pēc šīs jauniešu apmaiņas, ir oficiāls izglītību apliecinošs dokuments, kas derīgs, stājoties skolās, universitātēs vai darbavietās. Youthpass sertifikāts apliecina neformālo izglītību un var tikt izmantots dalībnieku CV.

Aizpildiet pieteikuma veidlapu ŠEIT līdz 9. februārim.

***

Projekts HYPE SHIRT tika finansēts ar Eiropas Komisijas "Erasmus+: Jaunatne darbībā", ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Place: Rīgas DJ skola, Gertrudes iela 3, Riga, LATVIA
Dates: FEBRUARY 15-25, 2017
Countries: Latvia, Estonia
Number of participants: 22 (11 LV, 11 EE)
Age: until 30
Language: English

HYPE SHIRT is a youth exchange project about creativity & culture through art and music. 22 young musicians, artists, designers and DJs from Latvia and Estonia will come together in Riga. During the exchange by using methods of informal learning they will create T-shirt designs in combination with music tailored specifically to the designs.

Your task will be to develop T-shirt design and compose a particular piece of music for each design, thus creating a convergence of two different media.

Participants will take part in:

 • workshops in DJ and recording studios
 • graphic design workshops
 • discussions
 • lectures
 • research activities
 • work in mixed groups
 • public presentation of music production and designs

The project aims to stimulate young people's employability in the cultural and artistic field, to foster young people's initiative and selfemployment in the creative sector through non-formal education, thus addressing the Erasmus+ objectives.

During the exchange, participants will not only be able to share their skills, but also get to know each other and build contacts with other artists and musicians. Through creative workshops together with the composer, Latvian singer and DJ Roberts Gobzins and artist Patricija Brekte participants will have an opportunity to get to know the professionals of the field. Through group work, discussions, creative workshops, presentations and other activities that involve the use of modern technologies and non-formal education methods, young people will be able to express themselves creatively and take responsibility for the results of their work by participating in the development and implementation of the exchange. Such activities help young people to assess hobby or even career opportunities.

Designing a T-shirt and composing music corresponding for the design at the same time allows place for fantasy and logical thinking, it stimulates discussion, deeper insight into the facts, requires analysis and prompts the process to be planned.

For the selected participants project covers:

Youthpass Certificate issued after this youth exchange is an official document and valid to be used when applying/entering schools, universities or jobs. Youthpass Certificate certifies informal education and can be attached to participant's Curriculum Vitae.

Fill the APPLICATION FORM HERE until February 9.